Revízie elektrických zariadení

Revízia elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie) a bleskozvodu je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti pred zásahom elektrickým prúdom a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

REVÍZNY technik §24 - SZČO

Revízia je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení a bleskozvode, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska jeho bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Čo je to revízna správa

Revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania revízie.

Kto potrebuje revíziu

Plnenie povinností v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Metrel MI 3155 EurotestXD EU Wielofunkcyjny miernik instalacji

Kto môže vykonať revíziu

OPaOS resp. revíziu elektrických zariadení (elektrickej inštalácie a pod.) smie vykonávať iba revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických.

V ponuke našej predajne nájdete elektroinštalačný materiál, ktorý pri správnej montáži zaručí kvalitatívne parametre, ktoré sú predpokladom pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a kladný výsledok revízie.

Ako často vykonávať revízie

OPaOS resp. revíziu elektrických zariadení (elektrickej inštalácie a pod.) je potrebné vykonávať pravidelne. Predpisy STN, vyhláška 508/2009 Z.z presne stanovujú ako často vykonávať takéto prehliadky. Najjednoduchšie však je kontaktovať revízneho technika, ktorý Vám poradí.

Revízia je dôležitá pri kolaudácii stavieb, pre poisťovne v prípade vzniku škodovej udalosti, pre inštitúcie vyžadujúce potvrdenie o bezpečnom stave a samozrejme pre bezpečnosť Vás, Vášho domova a Vašich blízkych.